• Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya